صبحانه نهار شام
شنبه
  1. چلو خورش فسنجان
  2. چلو خورش قرمه سبزي
يكشنبه
  1. فيله مرغ سوخاري
دوشنبه
  1. چلو خورش قيمه
سه شنبه
  1. کوکو سبزي
چهارشنبه
  1. چلو جوجه کباب
پنج شنبه
جمعه