صبحانه نهار شام
شنبه
  1. چلو خورش فسنجان
  2. چلو خورش قرمه سبزي
يكشنبه
  1. خوراک مرغ و آلو
دوشنبه
  1. چلو خورش قيمه
سه شنبه
  1. کوکو سبزي
چهارشنبه
  1. چلو جوجه کباب
پنج شنبه
جمعه